top of page

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul site-ului, acestea sunt colectate și prelucrate, în calitate de operator de date cu caracter personal, de către GRĂDINIȚA KIGA 99 LUFTBALLONS, având sediul social în Splaiul Independentei nr.17, bl.101, sc.4, ap.70, sector 5 și punctul de lucru în Str. Theodor Sperantia, nr.81, Sector 3, Bucuresti, C.U.I. 46761212, cont RO97RNCB0074174465630001, BCR Sucursala Piața Muncii, reprezentată legal de către Nițescu Simina Ștefana, în calitate de administrator "Grădiniță".

În cazul în care aveți întrebări cu privire la orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa  la adresa de e-mail contact@99luftballons.ro, la adresa poștală Strada Theodor Speranția nr.81, sector 3, București și/ori la numărul de telefon 0722395197, în atenția dnei Simina Nițescu.  

Grădinița prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul comunicării prin intermediul site-ului:

 

a) pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră adresate prin intermediul formularului de contact, 

b) pentru a vă da posibilitatea să faceți comentarii pe site, prelucrări efectuate în baza interesului nostru legitim de a da curs solicitărilor dumneavoastră;  nefurnizarea datelor solicitate de Grădiniță în acest scop (marcate ca date obligatorii) atrage imposibilitatea efectuării de comunicări prin intermediul site-ului.

 

Pentru scopurile menționate mai sus, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul acestui site (nume, prenume, adresă de-email, solicitări, comentarii).

Datele prelucrate nu vor fi transferate în afara României. Pentru realizarea scopurilor menționate mai sus, Grădinița va putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către partenerii contractuali ai Grădiniței, cu care Grădinița colaborează în vederea efectuării activităților menționate mai sus (primire solicitări/comentarii și răspuns la acestea), precum si dumneavoastră, la cerere.

În scop de comunicare prin intermediul site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de 10  ani sau până la exprimarea, justificată, a dreptului la ștergerea sau restricționarea datelor sau a dreptului de opoziție.

 

Vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi: 

a) de acces la datele cu caracter personal ale dumneavoastra; 

b) de rectificare a datelor cu caracter personal;

c) de ștergere a datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”);

d) de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal;

e) de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;

f) de portabilitate a datelor cu caracter personal – numai dacă prelucrarea Datelor cu caracter personal este realizată de Grădiniță prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastra (pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile listate la lit. a) – f) de mai sus, ma pot adresa către Grădiniță cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail contact@99luftballons.ro sau la adresa poștală Strada Theodor Speranția nr.81, sector 3, București, în atenția dnei Simina Nitescu); 

g) de a depune plângere în fața unei autorități naționale de supraveghere;

h) dreptul de a îmi retrage consimțământul ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate, în orice moment, cu consecința ca începând cu acel moment nu voi mai beneficia de activitățile/prelucrările pentru care am consimțit.  Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; 

i) de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilării – în cazul în care Grădinița ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii vă afectează în mod semnificativ puteți (1) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (2) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (3) obține explicații cu privire la decizia luată și (4) contesta respectiva decizie.

 

În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră menționate mai sus, puteți contacta  Grădinița, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la adresa de e-mail contact@99luftballons.ro sau la adresa poștală Strada Theodor Speranția nr. 81, sector 3, București, în atenția dnei Simina Nițescu.

bottom of page